ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 จากความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โดยทำความตกลงร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. ที่ทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ.

ปัจจุบันศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์เครือข่ายฯแห่งเดียวในภาคใต้ และได้รับภาระรับผิดชอบโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัีงงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ศูนย์เครือข่ายฯได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี