แผนการดำเนินงาน

ดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. เป็นไปตามกรอบสัญญา ภารกิจตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สมศ. ตลอดจนความจำเป็นในการดำเนินงานบริการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และสังคม ซึ่งประกอบด้วย

งานประจำ

 • งานธุรการประจำสำนักงาน เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสารด้านธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์- เครือข่าย มอบหมาย
 • งานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ในปีงบประมาณ 2549 ศูนย์เครือข่าย สมศ. จะดำเนินการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกรายงานการประชุมเป็นครั้ง ๆ ไป
 • การให้บริการด้านการประกันคุณภาพ ศูนย์เครือข่าย สมศ. ได้ดำเนินการดังนี้
  • บริการเอกสาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • แจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพโดยจัดทำเป็นเอกสารไปยังโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
 • การพัฒนาระบบเครือข่่าย สมศ. มีการจัดทำระบบเครือข่าย สมศ. โดยมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น รวมถึงติดต่อกันอย่างสะดวก

งานโครงการ ]

 • โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรอบสอง
  • ระดับอุดมศึกษา 1 ครั้ง
  • ระดับอาชีวศึกษา 1 ครั้ง
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ครั้ง
   • สุราษฎร์ธานี 102 โรง 2 ครั้ง
   • ชุมพร 108 โรง 2 ครั้ง
   • ระนอง 24 โรง 1 ครั้ง
   • พังงา 50 โรง 1 ครั้ง
   • ภูเก็ต 50 โรง 1 ครั้ง
   • กระบี่ 52 โรง 1 ครั้ง
 • โครงการร่วมพลังเพื่อพัฒนามาตรฐานกาีรศึกษาไทยปี 2559 (ภาคใต้) จัดวันที่ 5-6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549
 • สร้างเครือข่ายพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์จัดให้มีการและเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการคุณภาพที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี