วิสัยทัศน์

เป้าหมาย

พัฒนาศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้มีความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในระดับภูมิภาค ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ

วัตถุประสงค์

ศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  1. เป็นศูนย์จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอกอยู่ตลอดเวลา
  2. เป็นศูนย์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
  3. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับมีการใช้ผลการประเมินภายนอกในการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน ของ สถานศึกษา
  4. รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อนงานด้านการประกันและประเมินคุณภาพในพื้นที่ 5. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา