รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย

 1. อกนิษฐ์ ปฐมวัย
 2. ศรีธรรรมราชศีกษา
 3. ชาญวิทย์
 4. อบต. กะโสม
 5. ศพด. บางท่า
 6. บ้านตัดผม
 7. บ้านปะระ
 8. สาวดอย
 9. เทศบาลเมืองชุมพร
 10. บางคอย
 11. บ้านหนองเรียน
 12. อบต. พลายวาส
 13. ศพด. เด็กกรูด
 14. เขาพนมวัง
 15. ศพด. คลองสระ
 16. บ้านดอนรัก
 17. บ้านท่าทองใหม่
 18. วัดวิโรจนราม
 19. วัดแก้ว
 20. หนองเรียน
 21. อบต. ท่าชี
 22. บ้านยูงงาม
 23. ศรีเวียง
 24. ห้วยมุด
 25. เทศบาลตำบลบ้านส้อง
 26. บ้านบางหิน
 27. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
 28. กิตติคุณเนอสเซอรี่
 29. ชุมชนฝ่ายท่า
 30. อบต. อ่าวนาง
 31. บ้านโพธิ์เรียง
 32. บ้านห้วยโต้
 33. มัสยิดบ้านคลองเขม้า
 34. วัดบางผึ้ง