การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สมศ.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แยกตามประเภทการศึกษาจากกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสมศ. ในหัวข้อ การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องการการประเมินผู้ประเมิน QC100 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมถึงต้น สังกัดต่างๆเข้าร่วมกว่า 1,500 คน