โครงการส่งเสริมสถานศึกษษและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ”ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ.กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″ ครั้งที่ 4 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ภาคใต้) ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี