โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระกับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

วันที่ 17 ธ.ค.62 ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำงบประมาณ ปีพ.ศ.2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เป็นประธาน