โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 ธ.ค.62 ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี