พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ สถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต. สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมศ.กับสถบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอดะทวินทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more

ประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เคอข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร ชั้น 24 สมศ. จ.กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.

Read more

เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ.ทุกแห่ง ร่วมประชุม ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า      

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สมศ.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แยกตามประเภทการศึกษาจากกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.

Read more