ประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เคอข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร ชั้น 24 สมศ. จ.กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.

Read more